Entries by admin

3. juni 1999.

u povodu nastavljanja terora administracije Opštine Tuzla nad boračkim porodicama Zakonom o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (“Službene novine FBiH” 11/98) članom 13. regulisano je da nosilac prava vlasništva na stambenom objektu – na teritoriji jedne opštine ne može biti i nosilac stanarskog prava na stanu u društvenoj svojini

11. maj 1999.

u povodu protuzakonite i nemoralne odluke nadležnih organa da se izvrše iseljenja iz stanova na kojima postoje privremena i trajna rješenja

29. april 1999.

U povodu prijedloga Bosanske stranke o raspisivanju opštenarodnog referenduma o privatizaciji, na kojem bi se građani izjasnili da li su za privatizaciju vlastite imovine

9. april 1999.

u povodu aktuelnih problema u rudarstvu – koji uslovljavaju potrebom otvaranja posebnog ministarstva za rudarstvo

08. mart 1999.

u povodu još jedne protuzakonite naplate električne energije od strane Elektrodistribucije – putem nelegalne naplate poreza na brojilo za transparentnost utroška električne energije

17. februar 1999.

u povodu protivzakonite, nemoralne i skandalozne odluke Kolegija Skupštine TPK da se Bosanskoj stranci, kao parlamentarnoj stranci, zabrani učešće u Komisiji za kontrolu zakonitosti rada izvršnih organa Skupštine TPK