19.07.2005

Press konferencija

VIJECE MINISTARA ZANEMARUJE ELEMNTARNU EKONOMSKU LOGIKU

 

U povodu inicijative da Parlament Federacije BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH rješavanje opravdanih zahtjeva poljoprivrednika predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je inicijativu federalnom Parlamentu da od Vijeća ministara BiH zahtijeva hitno rješavanje opravdanih zahtjeva poljoprivrednika, koji već 20 dana pred državnim Parlamentom traže osnivanje ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja na nivou BiH. Ignorisanje zaštite domaćih poljoprivrednika je potpuno ekonomski nerazumno, obzirom da je u protekloj godini uvezeno dvije milijarde KM poljoprivrednih proizvoda, upozorio je Mirnes Ajanović.

Neshvatljivo je da Vijeće ministara zanemaruje elementarnu ekonomsku logiku, posebno zbog èinjenice da je i u univerzitetskom udžbeniku \”Uvod u ekonomske kategorije, principe i zakone\”, prof. dr. Bajre Golića istaknuto, citiramo: \”U ekonomiji svake zemlje poljoprivreda predstavlja jedno od strateških pitanja razvoja, bez obzira koliko je njeno uèešće u stvaranju domaćeg bruto proizvoda. Zbog toga sa za podsticanje njenog razvoja primjenjuju pored ekonomskih i neekonomski kriteriji. Mjerama ekonomske politike štiti se i subvencionira poljoprivredna proizvodnja, koja se ne smije u potpunosti prepustiti djelovanju tržišnih zakona jer bi u tom sluèaju pretrpjela velike štete\”.

 

19.07.2005.

 

You may also like...