Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo će postupiti po krivičnoj prijavi protiv direktora RAK BiH

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i Federalnom tužilaštvu protiv direktora Regulatorne agencije za komunikacije BiH Draška Milinovića, jer je protivno ovlastima i neosnovano javno presudio bez provedenog propisanog postupka da su Face TV i Senad Hadžifejzović krivi za navodni i nedokazani poziv na ubistvo Milorada Dodika, BOSS je zaprimio odgovor Federalnog tužilaštva FBiH.

U aktu Federalnog tužilaštva, broj: T11 0 KTA 0007156 22 od 08.11.2022. godine, navedeno je da isto dostavlja prijavu Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo na postupanje, kao stvarno i mjesno nadležnom tužilaštvu, na čijem području su i učinjene krivično-pravne radnje.

Podsjećamo, BOSS je podnio  krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i Federalnom tužilaštvu protiv direktora RAK BiH zbog izvršenja krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz člana 220. Krivičnog zakona BiH i člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH, a jer je nezakonitim i brutalnim napadom na Face TV i Senada Hadžifejzovića zloupotrebom službenog položaja ili ovlasti unaprijed prejudicirao svoju odluku te postupio protivno Pravilniku o postupanju rješavanja povreda uvjeta dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije u kojem je propisano, citiramo: “Član 9. (Načelo materijalne istine) U postupku se moraju potpuno i pravilno utvrditi sve činjenice koje su od značaja za donošenje zakonite i pravilne odluke. Član 10. (Načelo izjašnjenja, odnosno saslušanja stranke) (1) Voditelj postupka dužan je prije donošenja rješenja stranci omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rješenja. (2) Izjašnjenje iz stava (1) ovog člana vrši se u pravilu pismeno, a usmeno samo kada se održava usmena rasprava.”, završen citat.

Takođe, direktor Draško Milinović je “zaboravio” da uopšte nije ovlašten za vođenje postupka protiv medija ili novinara, jer to može vršiti isključivo voditelj postupka shodno članu 10. Pravilnika, a istog imenuje upravo direktor shodno članu 2. Pravilnika, citiramo: “Voditelj postupka – znači službeno lice zaposlenik Agencije sa visokim obrazovanjem i položenim stručnim upravnim ispitom koje je, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, rješenjem generalnog direktora ovlašteno za vođenje postupka,” završen citat.

You may also like...