12.10.2017. – u povodu javnog poziva gradonačelniku Jasminu Imamoviću i predsjedavajućem Gradskog vijeća Tuzla Aleksandru Vujadinoviću da ispune obaveze prema građanima Tuzle

Predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović poziva gradonačelnika Jasmina Imamovića i predsjedavajućeg Gradskog vijeće Tuzla Aleksandra Vujadinovića da shodno svojim nadležnostima i obavezama obezbijede pripremu i održavanje tematske sjednice Vijeća o priključenju individualnih objekata na sistem centralnog grijanja. Na jedanaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 28.09.2017. godine, na kojoj su prisustvovali ogorčeni građani, a na zahtjev vijećnika BOSS-a kao tačka 1. uvrštena je: Informacija oko priključenja na sistem daljinskog zagrijavanja individualnih stambenih objekata u Mjesnoj zajednici Šićki Brod i razlozi za prolongiranje tematske sjednice. Gradsko vijeće Tuzla je usvojilo sljedeći zaključak, citiramo: “Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj će se razmatrati informacija, koju će pripremiti Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i JKP Centralno grijanje Tuzla, a u čiju će se izradu, po potrebi, uključiti i druge službe, o toplifikaciji sa posebnim akcentom na mjesne zajednice u kojima postoje uslovi za priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja, će se održati 19. oktobra 2017. godine, a ako bude moguće, i ranije.”, završen citat.

S obzirom da je protekao poslovnički rok za održavanje sjednice Kolegija i dostavljanja materijala vijećnicima u svrhe pripreme tematske sjednice Gradskog vijeća, kako se ne bi dogodilo da građani ponovo budu prevareni, upućen je javni poziv gradonačelniku i predsjedavajućem Gradskog vijeća da ispune obaveze prema građanima Tuzle, istakao je Mirnes Ajanović.

12.10.2017.

You may also like...