Press konferencija – 12.02.2016.

U povodu usvajanja Odluke Gradskog vijeća Tuzla, koja će obezbijediti transparentnost u radu javnih ustanova i javnih preduzeća, adekvatan nadzor i vršenje kontrole funkcija upravljanja i rukovođenja, kao i načina izbora i imenovanja

Na prethodno usvojenu inicijativu i urgenciju Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla, usvojena je Odluka o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja i rukovođenja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla. Pored opštih uslova za izbor i imenovanje lica, obezbjeđen je postupak javnog oglašavanja i utvrđivanje rang-liste najboljih kandidata, a puna transparentnost omogućena je nadzorom izbora i imenovanja i od strane Gradskog vijeća. Navedena odluka uključuje i postupak preispitivanja odgovornosti organa upravljanja u javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima i javnim ustanovama, uključujući i podnošenja inicijative Gradskog vijeća Tuzla za preispitivanje odgovornosti navedenih organa. Gradsko vijeće Tuzla će imati nadzor nad vršenjem funkcija menadžmenta i drugih odgovornih lica u javnim ustanovama i preduzećima, kako bi se adekvatno spriječila zloupotreba ili oštećenje javne imovine, ali i vršila kontrola nad načinom izbora i imenovanja u javnim ustanovama i preduzećima, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

12.02.2016. 

You may also like...