06.03.2015.

Press konferencija

u povodu povodu usvojene inicijative BOSS-a od strane Gradskog vijeća Grada Tuzle da se izvrši izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kao i da se obezbijede uslovi za legalizaciju objekata saniranjem terena koji su podložni klizanju tla

LOGO - 20 godina

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Grada Tuzla, na posljednjoj sjednici Vijeća odlučeno je da se traži izmjena i dopuna Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kao i da se obezbijede uslovi za legalizaciju objekata saniranjem terena koji su podložni klizanju tla. Zakonom je određeno da se legalizacija bespravno izgrađenih objekata može vršiti za objekte koji su do dana izrade satelitskog snimka započeti najkasnije do 19.07.2007. godine, ili su izgrađeni, dograđeni, rekonstruisani ili sanirani bez odobrenja za građenje, te je potrebno izvršiti izmjenu Zakona na način da se izradi novi satelitski snimak, kako bi se svim građanima omogućila legalizacija objekata. Takođe, usvojen je i prijedlog Mirnesa Ajanovića da se u rješavanju postupaka legalizacije objekata na terenima podložnim klizanju tla, gdje su se prethodno kršila prava građana odbijanjem zahtjeva za legalizaciju – omogući i mikrosanacija lokacija uz prethodnu saglasnost geologa. Time bi se obezbijedili uslovi za legalizaciju objekata ali i njihova zaštita, kao i susjednih objekata, na terenima gdje je potrebno izvršiti sanaciju kompletne padine, a da će se po obezbjeđenju uslova i sredstava međunarodnih donatora ili sredstava Budžeta Grada Tuzla vršiti sanacija kompletnih padina, kako bi se adekvatno zaštitila imovina građana.

06032015

06.03.2015.

You may also like...