19. oktobar 1998.

Nacrt programa Bosanske stranke o definisanju ustavnih kategorija vlasništva

Za razliku od svih drugih parlamentarnih subjekata koji podržavaju aktuelne (svjesno maglovite) tendence tranzicije vlasništva, Bosanska stranka ima jasan, suprotan, originalan i progresivan stav. Za razliku od svih koji smatraju da je potrebno izvršititranziciju društvene imovine u državnu, pa je onda privatizovati, odnosno opljačkati, Bosanska stranka predviđa tri ustavne kategorije vlasništva: državno, društveno i privatno.

 

Državno vlasništvo

Potrebno je ustanoviti nivo vlasništva države nad dobrima čija bi privatizacija oslabila moć države. Pored prirodnih i ekoloških resursa, puteva, željeznica, komunikacija i telekomunikacija, Bosanska stranka smatra da država mora gospodariti i ključnim privrednim potencijalima, kao što su elektro-privreda, rudnici, vojna industrija, itd. Protiv zloupotrebe državnog vlasništva, država će se boriti institucijama sistema, kao što je npr. Ustavni sud, ali temeljni uslov je politička nezavisnost sudstva, te razdvojenost zakonodavne, izvršne i sudske vlasti.

 

Društveno vlasništvo

Bosanska stranka je isključivi nosilac ideje da treba zadržati vitalne segmente društvenog vlasništva, pogotovo one koji se tiču zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, sporta, ugostiteljstva i sl. Sa funkcionalnog aspekta društveno vlasništvo bi na najbolji način koristilo građanstvu, kao suverenim demokratskim nosiocima prava na uređenje odnosa u društvu i državi. Sa moralnog aspekta bilo koja varijanta otuđenja društvenog od društva nema uporišta.

 

Privatno vlasništvo

Privatno vlasništvo je neprikosnoveno, ali pod uslovom da je stečeno na legalan i zakonit način. Bosanska stranka smatra da će u dogledno vrijeme, kada dođe do istinskih demokratskih promjena, biti nužna revizija privatnog vlasništva. U ekonomskom smislu, Bosanska stranka podržava razmah privatne inicijative, pod uslovom (sindikalne) humanizacije kapitalističkih odnosa. Privatno vlasništvo moguće je graditi i na privatizaciji državnih privrednih potencijala, ali bez sumnjivih certifikata, odnosno sa isplatom realne vrijednosti zakonskim nosiocima vlasništva.

 

 

You may also like...