03. novembar 2003.

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH za uvrštavanje u dnevni red Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, u povodu 3. decembra Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, uputio je ponovni zahtjev Parlamentu FBiH, da se u dnevni red naredne sjednice uvrsti BOSS-ov Prijedlog zakona o izmjeni Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, koji je u parlamentarnu proceduru dostavljen još u proteklom mandatu.

Usvajanje Prijedloga BOSS-a od strane federalnog Parlamenta, omogućilo bi osobama sa invaliditetom vraćanje stečenog prava na naknadu za tjelesno oštećenje, odnosno pravo na ličnu invalidninu koje im je uskraćeno, a civilne žrtve rata bi kao poseban vid zaštite ostvarile pravo na porodičnu invalidninu i dodatak na djecu.

You may also like...