03.12.2002. – u povodu 3. decembra Medjunarodnog dana lica sa invaliditetom

Press konferencija

u povodu 3. decembra Međunarodnog dana lica sa invaliditetom

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je u povodu 3. decembra Međunarodnog dana lica sa invaliditetom, pozvao bh. parlamentarne političke stranke da odmah nakon konstituirajuće sjednice federalnog Parlamenta pristupe usvajanju Nacrta zakona o osnovama socijalne zaštite, koji je u parlamentarnu proceduru ranije dostavljen od strane poslanika BOSS-a,             kako bi se licima sa invaliditetom obezbijedilo vraćanje stečenih prava koja su im oduzeta nehumanom politikom bivše vlasti.

Mirnes Ajanović je podsjetio da je loše stanje u oblasti socijalne zaštite posljedica dvogodišnjeg odbijanja SDP-a i Stranke za BiH da institucionalno riješe probleme lica sa invaliditetom, što uz tešku ekonomsku situacija u kojoj se nalaze građani dodatno obavezuje novu vlast, da prihvati zakonsku regulativu kojom će se postići paritet u pravima osoba sa invaliditetom sa civilnim žrtvama rata, odnosno biti uklonjeni svi elementi moguće diskriminacije.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je istakao da bi se donošenjem zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – osobama sa invaliditetom vratilo stečeno pravo na naknadu za tjelesno oštećenje, odnosno lična invalidnina koja im je uskraćena, a civilne žrtve rata,           kao poseban vid zaštite, u skladu sa ovim zakonom ostvarile bi pravo na porodičnu invalidninu i dodatak na djecu.

 

 

03.12.2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...