15. juli 2008.

u povodu inicijative predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića Predsjedništvu BiH, da se kršenje prava Bošnjaka Kotorskog rješava kao političko pitanje

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, na poziv Bošnjaka kojima je u Kotorskom još uvijek uzurpirana privatna imovina, prisustvovao je radnom sastanku u Predsjedništvu BiH. Bošnjaci Kotorskog su prihvatili prijedlog Mirnesa Ajanovića, da se od predsjedavajućeg bh. Predsjedništva Harisa Silajdžića zahtijeva pokretanje inicijative za političko rješavanje problema kršenja ljudskih prava Bošnjaka Kotorskog. Obzirom da su uzurpiranjem imovine Bošnjaka Kotorkog radikalno prekršena prava koja garantuju Ustav BiH i međunarodne konvencije, od Predsjedništva BiH je zatraženo da pitanje rješavanje bošnjačke imovine u Kotorskom bude nametnuto i kao obaveza predsjednika i premijera RS. Mirnes Ajanović ističe da je pravni sistem u BiH nedorečen i da nije u stanju obezbijediti zaštitu prava na imovinu i drugih prava koja garantuju Ustav BiH, Dejtonski mirovni sporazum i UN konvencije. U slučaju drastičnog kršenja prava na imovinu Bošnjaka Kotorskog, gdje je pored Ustava i međunarodnih konvencija prekršen i Aneks 7. Dejtonskog mirovnog ugovora, Predsjedništvo ima dodatnu obavezu provođenja međunarodnog prava, Ustava BiH i pratećih propisa, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...