16. april 2000.

u povodu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je u parlamentarnu proceduru uputio federalni poslanik Mirnes Ajanović

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović uputio je u parlamentarnu proceduru Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji bi Parlament F BiH trebao usvojiti po hitnom postupku. Nakon što je Parlament prihvatio Ajanovićev Amandman kojim se omogućava građanima, korisnicima imovine koja je u tzv. procesu restitucije, raspolaganje njihovom imovinom u skladu sa Konvencijama o ljudskim pravima, i nakon što je Vlada nezadovoljna ovim Amandmanom povukla iz procedure kompletan Zakon, pokazujući nepoštivanje najviše zakonodavne institucije i ostavljajući time prostor za pravni haos i kršenje ljudskih prava – Parlament F BiH ponuđenim Zakonom BOSS-a ponovo ima priliku da uspostavi pravnu regulativu Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo – na načelima demokratije i poštivanja ljudskih prava.

Zakon koji je ponudio federalni poslanik Mirnes Ajanović prije svega omogućava produženje roka za otkup stana građanima koji su trenutno spriječeni da izvrše otkup stana, a takvih je preko 80 %. Ova olakšica se odnosi u prvom redu na penzionere, demobilisane borce, nezaposlene radnike i radnike na čekanju kojima materijalna situacija ne dozvoljava otkup. Usvajanje ponuđenog Zakona će svim građanima omogućiti produženje roka za otkup stana do 31. XII 2000., odnosno do prestanka razloga spriječenosti prilikom otkupa za navedene kategorije građana.

BOSS-ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo anuliraće se neažurnost organa i odugovlačenja postupka od strane prodavca, kao i dug proces prikupljanja nepotrebnih dokumenata, odbijanje prijema zahtjeva za otkup, neprimjereno dug postupak kod nadležnih pravobranilaštava, a posebno neefikasnost sudskih organa kod ovjere potpisa – dakle svih posljedica koje lišavaju, ili mogu lišiti građane njihovog prava koje im pripada. Takođe, građani će se usvajanjem ovog Zakona osloboditi pritisaka koje na njih vrše opštinske vlasti da plate zastarjele stanarine – a što građane takođe materijalno onemogućava da sklope ugovor o kupoprodaji stana.

Pored toga, dosadašnji član 21. Zakona o otkupu stana, kojim se nije priznavao radni staž umrlog bračnog druga u BOSS-ovoj verziji Zakona mijenja se novim članom kojim omogućava otkup stana i na osnovu radnog staža umrlog bračnog druga, čime se sprječava svojevrsno državno kažnjavanje zbog smrti jednog od bračnih drugova.

Kompletan sadržaj ponuđenog Zakona o izmjeni Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koncipiran je u skladu sa demokratskim evropskim i svjetskim pravnim normama, i u skladu sa konvencijama o zaštiti ljudskih prava – odnosno, u skladu sa stavovima Ombudsmena, OHR-a i Helsinškog komiteta za ljudska prava. Usvajanje ovog Zakona od strane Federalnog parlamenta omogućiće dobar osnov za dalju demokratizaciju BiH i njeno uključivanje u evropske i svjetske integracije.

You may also like...