16. juni 2000.

u povodu aktivnosti predsjednika BOSS-a i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića na zaštiti postulata Dejtonskog mirovnog sporazuma, pratećih bh. ustava, Povelje UN-a i Evropske deklaracije o ljudskim pravima

Bosanska stranka je u više navrata upozoravala javnost da su nova izborna Pravila i propisi Privremene izborne komisije antidejtonska i antiustavna. Iako je prema Dejtonskom sporazumu i bh ustavima – OSCE-u istekao mandat za provođenje izbora, Privremena izborna komisija je bez konsultacije sa bh. političkim strankama i bez uvažavanja primjedbi biračkog tijela – političku i demokratsku javnost dovela pred svršen čin donošenjem novih izbornih Pravila i propisa čije su odredbe u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, pratećim bh. ustavima, Poveljom           UN-a i Evropskom deklaracijom o ljudskim pravima.

U cilju zaštite ovih kategorija koje predstavljaju osnov za državno-pravnu opstojnost BiH u cjelini, predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović je u Parlamentu F BiH pokrenuo raspravu o obavezi OSCE-a da poštuje Dejtonski mirovni sporazum i bh. ustave – sa posebnim naglaskom da prema Aneksu III Okvirnog mirovnog sporazuma za BiH OSCE nema mandat organizovati i provoditi dalje izbore u BiH. Poslanik Ajanović je tokom 100-minutnog uvodnog govora federalne poslanike upoznao sa svim relevantnim činjenicama koje dokazuju antidejtonsko i protustavno djelovanje PIK-a. Zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH koji je prisustvovao sjednici Parlamenta, gosp. Dieter Woltmann nije uspio oboriti argumentaciju poslanika Ajanovića – obzirom da, i prema stavu ostalih poslanika, nije mogao argumentovati ustavnost i dejtonsku utemeljenosti novih izbornih Pravila i propisa. Jedinstven stav federalnog Parlamenta predstavlja prvi slučaj da je kompletno zakonodavno tijelo stalo u zaštitu osnovnih postulata državno-pravnog ustrojstva BiH. Za očekivati je da će i Međunarodna zajednica pozdraviti i podržati ujedinjene napore federalnih političkih stranaka na zaštiti procesa demokratizacije u BiH.

Na osnovu dokaza koje je u svom izlaganju Parlamentu predočio poslanik Mirnes Ajanović, Kolegij Parlamenta je na sjednici održanoj 14. juna 2000. zadužio Ustavnu komisiju Predstavničkog doma da dostavi svoje mišljenje koje se odnosi na sljedeća pitanja:

1. Da li OSCE tj. PIK ima mandat za donošenje izbornih pravila i propisa na nivou BiH i F BiH?;

2. Da li su utvrđena Pravila i propisi od strane OSCE-a odnosno PIK-a u skladu sa ustavnim rješenjima, koja se tiču izbora na nivou BiH i F BiH?”.

Uz sve navedeno koje jasno ukazuje na neustavnost rada PIK-a neshvatljive su izjave koje je šef Misije OSCE-a u BiH gosp. Robert Beri dao pred američkim Senatom – iz kojih je jedino jasno da gosp. Beri ne usklađuje riječi i djela. Konkretno, gosp. Beri je pred američkim Senatom izjavio, citiramo: “ Ovo nije vrijeme za reviziju Dejtona. … Međunarodna zajednica ne smije biti sudionik u ovoj vrsti smrtonosnih igara”. Ova izjava gosp. Berija koja je uslijedila nakon pomenutih aktivnosti BOSS-a i ostalih političkih stranaka u direktnoj je suprotnosti sa aktivnostima PIK-a na prisilnoj sprovedbi antidejtonskih i antiustavnih izbornih Pravila i propisa.

You may also like...