16.10.2015.

Press konferencija

u povodu Primjedbe i prijedloga u formi Amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH, koje je Gradsko vijeće Tuzla uputilo Parlamentu Federacije BiH u cilju zaštite prava građana u slučajevima kada traže sudsku zaštitu zbog kršenja prava od strane državnih organa

21 godina - boss

Gradsko vijeće Tuzla uputilo je Parlamentu Federacije BiH Primjedbe i prijedlog u formi Amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH, kako bi se zaštitila prava građana u slučajevima kada traže sudsku zaštitu zbog kršenja prava od strane državnih organa, istakao je Mirnes Ajanović, koji je kao predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a predložio navedenu inicijativu. Sve parlamentarne političke stranke u Gradskom vijeću Tuzla jednoglasno su zauzele stav da bi izmjena Zakona o parničnom postupku FBiH određivanjem advokatske nagrade pravobraniocima, koji se već finansiraju novcem građana iz budžeta na svim nivoima, rezultirala izrazitim otežavanjem zaštite prava građana. Parlament Federacije BiH je 2006. godine po prijedlogu Mirnesa Ajanovića ukinuo advokatske nagrade za pravobranioce (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 19/06), da bi se građanima omogućilo da bez straha od novčane odmazde mogu pred sudom tražiti zaštitu svojih prava ukoliko budu ugrožena od bilo kojeg državnog organa, te je nedopustivo da se namjerom vraćanja već ukinute odredbe – ponovo atakuje na prava građana od strane Vlade Federacije BiH.

U prilogu se dostavlja navedeni prijedlog Grada Tuzla, Gradskog Vijeća Tuzla broj: 01-05-2893-2015/13-a od 01.09.2015. godine.

17102015

16.10.2015.

You may also like...