18.12.2017. – u povodu podnošenja tužbe Općinskom sudu Tuzla protiv Edima Kadića, komercijalnog direktora Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla i portala Tuzla live, u vlasništvu Expiscore d.o.o., zbog iznošenja neistinitih izražavanja i uvreda prema Mirnesu Ajanoviću

Shodno odredbi člana 8. Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH, prije podnošenja tužbe za klevetu Općinskom sudu Tuzla, dostavljen je zahtjev za ispravku neistinitih izražavanja  Edimu Kadiću, komercijalnom direktoru Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla i Expiscore d.o.o., koja je vlasnik portala. Sud će presuditi zbog objavljenog niza neistina i uvreda koje dokazuju izrazitu neprikrivenu frustriranost Edima Kadića jer je Tužilaštvo TK u saradnji sa SIPA-om formiralo predmet i pokrenulo istražne radnje.
Međutim, shodno nazivu teksta, pažnja se stavlja na klevete da je Mirnes Ajanović iznosio neistinita izražavanja u vezi prometovanjem lijekova JZU „Gradske apoteke” Tuzla protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH. Mirnes Ajanović je kao vijećnik na majskoj sjednici Gradskog vijeća, prilikom rasprave o Izvještaju o radu JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, ukazao na evidentne neispravnosti u poslovanju te javne ustanove, te je Gradsko vijeće odlučilo da zbog opravdanih prigovora odgodi izjašnjenje dok se ne dostave tražene informacije. Nakon što je dostavljen dorađeni Izvještaj, stekli su se uslovi za podnošenje krivične prijave, jer nije niti osporeno da prilikom nabavke lijekova nije proveden postupak javnih nabavki. Poslovanje JZU „Gradske apoteke“ Tuzla bilo je protivno obavezi iz člana 4. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilniku sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama, a u vezi sa članom 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, a što je svojim aktom potvrdila i Agencija za javne nabavke BiH.
Ne može se ni pod kakvim okolnostima smatrati da je Mirnes Ajanović iznosio neistinita izražavanja, s obzirom na činjenicu da je na press konferenciji BOSS-a prezentiran akt Ministarstva sigurnosti BiH – Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA), koji je dostavljen i Gradskom vijeću Tuzla (broj: 16-17-04-1-8206-4/17), te je tada citiran i ponovo se citira: “Državna agencija za istrage i zaštitu, Regionalna kancelarija Tuzla, je dana 31.10.2017. godine, zaprimila Izvještaj i Dopunu izvještaja o sumnji u počinjenje krivičnog djela protiv Aide Nišić, direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla i Edima Kadića komercijalnog direktora JZU Gradske apoteke Tuzla, te odgovornih lica i menadžmenta JZU Gradske apoteke Tuzla, sa prilozima, od strane Mirnesa Ajanovića, vijećnika u gradskom Vijeću Tuzla. O navedenom, u prethodnom periodu, obavljen je razgovor sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona Federacije BiH, i da su već započete istražne aktivnosti u cilju provjere navoda, radi utvrđivanja činjenica i dokaza o navodnom izvršenju krivičnog djela i njegovih eventualnih počinilaca, dalje aktivnosti će nastaviti Kantonalno tužilaštvo TK i nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova TK.”, završen citat.
Javnost treba biti upoznata o namjeri predsjednika Gradskog odbora SDP-a Tuzla Slađana Ilića da se, u saradnji sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i vijećnikom Edimom Kadićem, na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 22. decembar, legalizuje nezakonito poslovanje Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla u iznosu od preko 20 miliona maraka. U dostavljenim inoviranim materijalima Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, navedeno je u informaciji direktorice Aide Nišić da im je prilikom nabavke lijekova Zakon o javnim nabavkama BiH predstavljao određene probleme, pa su ga samoinicijativno odlučili ne primjenjivati, uz dostavljanje mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske da dvije apoteke iz Koprivnice i Zagreba nisu obavezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske!?
Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14) u članu 4. stav 3. definisano je, citiramo: “Agencija donosi pravilnik koji sadrži listu ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati ovaj zakon”, završen citat, a u Pravilniku (od 27. 2. 2015. godine, broj: 04-02-2-2214-12/14) propisano je da su institucije zdravstva u obavezi primjenjivati Zakon o javnim nabavkama. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Sl. novine FBiH”, br: 46/10) propisano je u članu 44., citiramo: “Apotekarska djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti”, završen citat. Agencija za javne nabavke BiH je aktom (broj: 03-02-1-1258-1/15 od 6. 4. 2015. godine) obavijestila JZU Gradske apoteke Tuzla da su prilikom nabavke lijekova dužni provesti postupak javnih nabavki, što uz sve naprijed navedeno nedvosmisleno jasno dokazuje nezakonito poslovanje koje je odgovornim licima omogućilo protivpravnu dobit od preko milion maraka. Međutim, i pored činjenice da je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) dostavila Gradskom vijeću Tuzla obavijest (od 4.12. 2017. godine, broj: 16-17-04-1-8206/17 u vezi krivične prijave protiv JZU Gradske apoteke Tuzla), citiramo: “obavljen je razgovor sa postupajućim tužiocem Kantonalnog tužilaštva TK, obzirom da se radi o krivičnim djelima iz nadležnosti Krivičnog zakona Federacije BiH i da su već započete istražne aktivnosti”, SDP namjerava sa vijećnikom Edimom Kadićem, koji je komercijalni direktor JZU Gradske apoteke Tuzla, legalizovati nezakonito poslovanje.
Kantonalno tužilaštvo je Gradskom vijeću dostavilo obavijest (broj: A-I-167/17) da je na osnovu krivične prijave Mirnesa Ajanovića formiralo predmet u kojem se obavljaju sve potrebne provjere navoda prijave a vezano za poslovanje i primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama u JZU Gradske apoteke Tuzla. U krivičnoj prijavi je navedeno da je protivno Zakonu o javnim nabavkama prometovano oko 20 miliona maraka, što je odgovornim licima omogućilo ličnu protivpravnu dobit veću od milion maraka.

Da li će se uspjeti realizovati skandalozna i sramna namjera SDP-a da legalizuje nezakonito poslovanje javne ustanove u iznosu od preko 20 miliona maraka, znaće se na sjednici Gradskog vijeća Tuzla 22. decembra, kada će se dati i odgovori da li je to ta bolja budućnost koju SDP i gradonačelnik Jasmin Imamović nude građanima kao alternativu teškom prethodnom i aktuelom političkom stanju.

18.12.2017.

You may also like...