19. avgust 1998.

Prezentacija Nacrta programa Bosanske stranke za reorganizaciju i ustrojstvo Vojske Federacije BiH i Vojske Republike Srpske

S obzirom da je bosanskohercegovačka privreda ratnim razaranjima i postratnom pljačkom gotovo uništena, u okviru reformi društvenog sistema Bosne i Hercegovine, a u cilju reintegracije države i pokretanja privrede, odnosno realizacije socijalističkih programskih opredjeljenja Bosanske stranke, potrebno je učiniti radikalne reforme u svim ekonomskim segmentima društva, pa i u samoj Vojsci Federacije BiH i Vojsci Republike Srpske.

U tom smislu, Bosanska stranka se zalaže za reorganizaciju Vojske Federacije BiH i Vojske Republike Srpske – zasnovanu na ukidanju obaveznog služenja vojnog roka, i boljeg vaspitno-obrazovnog programa profesionalnog dijela vojske, a na osnovu principa i standarda NATO snaga.

U cilju očuvanja borbene gotovosti države, u srednjem obrazovnom sistemu bio bi uveden obavezni predmet “vojna obuka”, zasnovan na planu i programu obuke NATO snaga sa domaćom i stranom vojnom tehnikom.

Bosanska stranka smatra da se milioni maraka koji se bespotrebno ulažu u regrutno-nastavne centre, i na same regrute, mogu preusmjeriti u pokretanje privrede, što će rezultirati zapošljavanjem nezaposlenih lica, obnovom penzionih fondova, adekvatnom pomoći izbjeglim i raseljenim licima i drugim vidovima pomoći ugroženim kategorijama građanstva.

Ukidanjem obaveznog služenja vojnog roka i regrutno-nastavnih centara oslobodio bi se veliki broj vojnih objekata koji bi se mogli iskoristiti za privredne djelatnosti, a kasarne koje se nalaze u urbanim dijelovima gradova bile bi pretvorene u studentske centre – u kojima bi svi studenti imali besplatno školovanje i smještaj. Neangažovanje mladih u trenutno jednonacionalnim entitetskim vojskama – stvorilo bi i povoljnije uslove za brži i sigurniji povratak izbjeglih i raseljenih lica.

Bosanska stranka se obavezuje da će Nacrt programa reorganizacije i ustrojstva Vojske Federacije BiH i Vojske Republike Srpske sprovesti odmah po dobijanju mogućnosti odlučivanja – činom trenutnog demobilisanja regruta koji se nalaze na odsluženju obaveznog vojnog roka.

 

Predstavljanje plakata BOSS-a iz serijala “REVOLUCIJA”

U okviru kampanje za sve nivoe vlasti u oba bosanskohercegovačka entiteta, Bosanska stranka je svoju propagandnu strategiju primjerila duhu svoga socijalističkog i revolucionarnog programa.

Jedan od segmenata propagandne strategije je serijal plakata pod naslovom “REVOLUCIJA”.

Nakon lika latinoameričkog revolucionara Ernesta Che Guevare, na drugom plakatu iz ovog serijala je lik Josipa Broza Tita, revolucionara čije je ime još za života nadmašilo pojam socijalističke Jugoslavije, i postalo internacionalnim simbolom antifašističke, socijalističke i revolucionarne borbe za ljudska prava potlačenih, poniženih i obespravljenih.

Danas je u Bosni i Hercegovini nužno revitalizirati istinske istorijske, demokratske i humanističke vrijednosti. Lik Josipa Broza Tita, u kontekstu zalaganja BOSS-a za prava građana Bosne i Hercegovine – ima puni simbolički smisao.

Bosanska stranka je, inače, prva pokrenula aktivnosti na planu rehabilitacije Josipa Broza Tita. Prvo, jer je isključivo Titova zasluga očuvanje         državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine, na ZAVNOBiH-u                           25. novembra 1943. Drugo, jer je sramno da jedna takva ličnost, uvažavana od cijelog čovječanstva, bude na marginama spoznaje prostora kojima je pripadao.

 

 

You may also like...