26. februar 1998.

u povodu Prijedloga zakona o restituciji po kojem će biti diskriminirani nosioci stanarskog prava na stan koji je predmet restitucije

Bosanska stranka je proteklih mjeseci upozoravala domaću javnost na bezbroj problema koji će se javiti u procesu provođenja restitucije, a što je već evidentno u slučajevima u kojima se nosioci stanarskog prava na stan koji je predmet restitucije – dovode u diskriminirani položaj.

Naime, radi se o Prijedlogu zakona o restituciji, koji je Vlada Federacije dostavila Skupštini Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje, a kojim će se nanijeti nepravda velikom broju građana, jer bi članom 18. Prijedloga zakona sudbina nosilaca stanarskog prava na stan koji je predmet restitucije – isključivo zavisila od volje bivšeg vlasnika stana i neobaveznosti države.

Samim tim netačna je tvrdnja Vlade Federacije da će sa ovim zakonom biti očuvana pravna sigurnost sadašnjih nosilaca stanarskog prava. Prava građana će biti ugrožena i kada se, shodno predloženom zakonu, između bivšeg vlasnika i nosioca stanarskog prava bude uspostavljao zakupni odnos, a posebno nakon pet godina kada dođe do raskida zakupnog odnosa, i mogućnosti da se oko 100.000 građana nađe na ulici.

Shodno tome da sadašnji nosioci stanarskog prava nisu učestvovali u postupku nacionalizacije, niti su njihova rješenja na stan bila uslovljena bilo kakvom hipotekom, Bosanska stranka smatra da nosioci stanarskog prava čiji su stanovi predmet restitucije moraju imati pravo na otkup stana, pod istim uslovima i u isto vrijeme, kao i ostali građani, a da se bivšim vlasnicima omogući pravična nadoknada, koja mora biti obaveza države.

 

 

You may also like...