19. januar 1998.

u povodu javnog priznanja Elektro-distribucije da svjesno krši Zakon naplačujući pod prinudom zastarjele račune za električnu energiju

 

 Umjesto da državni organi vlasti prinude Elektro-distribuciju na poštivanje Zakona, umjesto da se zaustavi svojevrstan državni terorizam, pljačka se nastavlja nesmanjenom žestinom, a Elektro-distribucija ima toliko smjelosti da se javno oglasi, lažno tumačeći Zakon o obligacionim odnosima.

Već više od godinu dana traje ovaj svojevrsni teror nad građanima, koji su prinuđeni platiti zastarjeli račun, kako bi im bila uključena električna energija. Bosanska stranka, a potom i drugi politički subjekti, uputili su na desetine saopštenja i apela, u kojima traže obustavu otvorene pljačke građana. Zakon je jasan: nema naplate potraživanja starijih od godinu dana, niti ima isključenja potrošača bez sudskog postupka i sudskog naloga.

Član 378., je decidan: (citiramo) Zastarijevaju za jednu godinu: potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće; potraživanje pošte, telegrafa i telefona (završen citat).

Elektro-distribucija perfidno uporište nalazi u članu 211. koji kaže da: (citiramo) Ko izvrši uplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo da traži vraćanje (završen citat).

Elektro-distribucija svoje ignorisanje nužnosti vođenja sudskog postupka prije isključenja pokušava pravdati članom 383. koji kaže: (citiramo) Zastarijevanje ne teče za sve vrijeme za koje povjeriocu nije bilo moguće zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem zahtjeva ispunjenje obaveze (završen citat). Želi se reći da u toku rata, i neposredno poslije, nije postojala mogućnost vođenja sudskog postupka, što je notorna neistina, i što nije nikakvo opravdanje, jer svi znamo da su sudovi radili sve vrijeme rata. To što Elektro-distribucija nije prije zastarijevanja potraživanja pokrenula sudske postupke, nije greška građana koji nisu na vrijeme izmirivali svoje obaveze, i koji to u toku rata, objektivno, nisu ni mogli činiti. Pravnici u Elektro-distribuciji jako dobro znaju da sudskim putem ne bi dobili naplatu zastarjelih potraživanja, te pribjegavaju protuzakonitom isključivanju.

Pravni savjetnici Bosanske stranke će ovom prilikom, u interesu pravde i zakonitosti, otkriti građanima kako da doskoče Elektro-distribuciji, i da budu zaštićeni od daljeg terora.

Prilikom prinudne uplate, potrebno je da građani naznače na računu da plaćaju akontaciju za naredne mjesece, jer ukoliko to ne učine, Elektro-distribucija će uplaćeni novac prebaciti na ime zastarjelih potraživanja. Na računu, takođe, ne treba naznačavati da se vrši uplata duga.

Međutim, čelnici Elektro-distribucije u svome javnom istupu namjerno ne pominju drugi dio ovog člana koji kaže da je Zakon predvidio da građani mogu tražiti povrat sredstava ako su uplatu izvršili pod prinudom.

Bosanska stranka, ovom prilikom, poziva nadležne organe da u arhivi društveno-političkih zajednica potraže dokumente koji svjedoče o tome da su strane humanitarne organizacije izmirile ratna dugovanja građana prema Elektro-distribuciji.

Pred sudom istorije, i budućih vremena, ovi dokazi će značiti nedvojbenu krivičnu odgovornost čelnika Elektro-distribucije, koji bi morali znati da za razliku od potraživanja, krivično djelo ne zastarijeva.

19. januar 1998.

You may also like...