30. avgust 1998.

Zašto je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TPK, odnosno prof. dr Nihada Latifagić donijela Odluku (broj: 10/1-452-24-2/98 od 24. 08. 1998.) da knjiga Mirnesa Ajanovića “Bosanski program” ne spada pod kriterije pisanih sadržaja koji, po članu 19. tačka 13., mogu biti oslobođeni plaćanja poreza na promet?

Kako je Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na osnovu istog člana na koji se poziva gospođa Ministarka, donijelo Mišljenje (broj: 02-413-4716/98 od 28. 08. 1998.) o oslobađanju knjige “Bosanski program” Mirnesa Ajanovića od plaćanja poreza na promet?

Bosanska stranka smatra da je latentni pokušaj zabrane distribucije knjige “Bosanski program” Mirnesa Ajanovića, od strane nadležnog Ministarstva Tuzlansko-podrinjskog kantona, u prvom redu usmjeren na blokadu političke alternative aktuelnom bespuću, a potom, kao manifestacija osvete ministrice Latifagić predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću.

Naime, dogodilo se da je prof. dr Nihada Latifagić, na zahtjev za oslobađanje “Bosanskog programa” od poreza na promet, a što je uobičajeno za knjige stručnog, naučnog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog karaktera, u svom dopisu odgovorila da knjiga ne potpada pod kriterije koji su potrebni za oslobađanje od poreza. U svom dopisu od 24. 08. 1998. ministrica Latifagić se pozvala na član 19. tačku 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

Na isti član pozvalo se i četiri dana poslije nadležno Ministarstvo u Vladi Federacije koje je, za razliku od ministrice Latifagić, svojim aktom oslobodilo knjigu “Bosanski program” Mirnesa Ajanovića od plaćanja poreza na promet. Federalno Ministarstvo je, za razliku od kantonalne ministrice Latifagić, smatralo da knjiga zavređuje kategorizaciju štampanog materijala koji se ne oporezuje jer je društveno koristan sa stručnog, naučnog i informativnog stanovišta.

Bosanska stranka smatra da se u normalnim okolnostima ne može dogoditi da kantonalno Ministarstvo ima dijametralno suprotan stav od Federalnog.

Smatramo da je osporeni akt ministrice Latifagić zloupotreba položaja i pokušaj osvete za nekoliko oštrih kritika koje je BOSS uputio zbog nedopustivih pogrešaka uz radu ovog kantonalnog Ministarstva i prof. dr Nihade Latifagić.

 

 

 

 

You may also like...