10. mart 2000.

U povodu nezakonitosti u radu Univerziteta

Boosanska stranka je u više navrata ukazivala na uzroke i posljedice odlaska mladih iz BiH, odnosno da – ako se nezaustavi odliv mladih ljudi BiH ima tamnu perspektivu zemlje staraca. Pored svih apela koje bh progresivne snage upućuju aktuelnoj vlasti i javnosti, vlast ne poduzima ništa da se proces odlaska mladih zaustavi ili bar značajno umanji. Pored nemogućnosti da nađu zaposlenje mlade najviše obehabruje situacija u oblasti obrazovanja – gdje je potpuno jasno da bh visoko obrazovanje ne daje ni minimalne uslove za kvalitetno obrazovanje što za krajnji rezultat ima bezvrijednu visokoškolsku diplomu. Isključivu odgovornost za ovakvo stanje snosi aktuelna vlast i tzv. opozicija koji zajednički prosvjetu u BiH postavljaju na osnov rođačko partijskih postavljenja nastavnog kadra. Razlozi za ovakvo ponašanje vlasti i opozicije isti su kao i za sve ostalo loše u BiH – korupcija i opet, korupcija.

Kao ilustracija ovih navoda može poslužiti primjer Univerziteta u Tuzli, gdje evidentno vlada nepotizam, korupcija, zloupotreba položaja, pronovjera novca i javašluk – jednom riječju bezzakonje.

Prema nalazima eksperta Bosanske stranke za oblast obrazovanja, prof. Dr. Vladimira Ercega redovnog profesora Defektološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, najlošije stanje na ovom univerzitetu je upravo na Defektološkom fakultetu – gdje prema nalazu Prosvjetne inspekcije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK “na Defektološkom fakultetu ne postoje zakonski uvjeti za normalno odvijanje nastave”. Na ovom fakultetu samo su dva profesora i nekolicina asisstenata u stalnom radnom odnosu dok se 50-ak saradnika angažuje honorarno. Prema navodima prof.dr Ercega – od osnivanja fakulteta do dans ni dekan i prodekan nisu u stalnom radnom odnosu. Istovremeno, kako navodi dr. Erceg, stotine hiljada KM se troši na gostujuće profesore iz Zagreba koji povremeno drže predavanja i ispite a da nisu dobili dozvolu za rad od državnih organa BiH. Nonsens je plćati dnevnice za desetak profesora iz Zagreba radi održavanja nastvae za samo dva studenta na nekim odsijecima. Neki od “uvoznih” profesora” čak nisu ni birani u nastavnička zvanja na Defektološkom fakultetu u Tuzli a neki ni u Zagrebu. Primjera radi, kao navodi dr. Erceg – profesor dr. Šefik Mulabegović, prorektor, predaje predmet za koji nije kvalificiran niti bilo gdje biran u BiH, profesor dr. Vahid Kljajić Dekan FPN iz Sarajeva održao je 16 školskih časova predavanja za samo jedan dan čime je rekorder za Ginisa. Sve je još čudnije kada se zna da na Univerzitetu u Tuzli postoje odgovarajući stručnjaci koji mogu zamijeniti znatan broj gostujućih profesora. Uz sve navedeno na Univerzitetu u Tuzli evidentan je i nepotizam – rektor je Sadik Latifagić, supruga mu je ministar obrazovanja a kćerka član NNV Tehnološkog fakulteta u Tuzli a svi troje su na istoj katedri.

Nevjerovatno je da se u državi vodi takva politika a da se prave problemi oko nostrifikacije diploma svršenim studentima koji su svoje znanje stekli na zapadnim visokoškolskim ustanovama.

Rješenje problema ne leži u zatvranju visokoškolskih ustanova koje imaju navedene probleme, rješenje je u sanaciji postojećeg stanja i sankcionisanju odgovornih.

BOSS stoga zahtijeva da Federalna i Kantonalna Vlada, Zajednica Univerziteta u BiH i Akademija nauka i umjetnosti BiH stave na dnevni red kvalitet naučno nastavnog rada na univerzitetima. Ovome treba dodati gotovo dnevno “fabrikovanje” brojnih magisterija i doktorata. Takođe, BOSS zahtijeva i od nadležnih pravosudnih organa da da ispitaju zakonitost rada Univerziteta, posebno gdje već postoji osnovana sumnja da su počinjena određena krivična djela.

You may also like...