13. juli 1999.

u povodu Odluke Upravnog odbora JU “Dom penzionera” Tuzla o izbacivanju penzionera na ulicu

Bosanska stranka traži hitnu intervenciju nadležnog kantonalnog Ministarstava za rad, socijalnu politiku i izbjegla lica u povodu Odluke Upravnog odbora JU “Dom penzionera” Tuzla o obaveznom plaćanju pune cijene troškova smještaja korisnika prava na penziju, kojom se penzioneri koji ne mogu platiti traženi iznos – izbacuju na ulicu. Ovakav čin je nedopustiv jer je riječ o ljudima koji ne mogu ni na koji način obezbijediti dodatna sredstva da bi uplatili traženi iznos.

S moralnog aspekta, posebno je sramna ovakva odluka zbog toga što su penzioneri za vrijeme svog radnog vijeka odvajanjem za socijalnu zaštitu, između ostalog, izgradili i ovaj dom penzionera, koji im se oduzima i komercijalizuje.

Bosanska stranka podsjeća da je do sada bila praksa da sklapanjem ugovora sa domom penzionera, svaki penzioner ima ravnopravan tretman, odnosno smještaj i potpunu njegu, bez obzira na visinu penzije.

Bosanska stranka još jednom upozorava da postoje socijalne kategorije u društvu čiji se tretman ne može komercijalizovati, a riječ je prvenstveno o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, o brizi za djecu, bolesne i penzionere.

 

You may also like...