13. oktobar 1999.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Ombudsmenima Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH za pokretanje istrage o višegodišnjem svjesnom i programiranom ugnjetavanju građanskih i ljudskih prava penzionera

Predsjednik BOSS-a i poslanik u Parlamentu Federacije BiH, Mirnes Ajanović je zbog eskalacije egzistencijalnih problema penzionera, koji se posebno odnose na neisplaćivanje penzija, uskraćivanje prava penzionerima na besplatnu zdravstvenu zaštitu, naplaćivanje zastarjelih računa za struju, stanarinu, telefon, grijanje i sl. – na zajedničkom sastanku Ombudsmena FBiH i federalnih komisija za zaštitu ljudskih prava, održanom u Sarajevu 10. X 1999., podnio zvanični zahtjev za pokretanje istrage o višegodišnjem svjesnom ugnjetavanju građanskih i ljudskih prava penzionera.

U povodu podnesenih 80.000 zahtjeva za zaštitu ljudskih prava Ombudsmenima FBiH, na današnjoj press konferenciji su predstavljeni dokumenti koje je Mirnes Ajanović kao član komisije prezentirao na zajedničkom sastanku, a iz kojih se jasno vidi da pored federalnih organa vlasti – prava građana najviše krše lokalne vlasti, koje, odbijajući saradnju sa ombudsmenima – direktno krše odredbe Ustava FBiH.

U cilju smanjenja stope kršenja prava građana, predsjednik BOSS-a je ombudsmenima i članovima komisija za zaštitu ljudskih prava predložio da se na narednoj sjednici federalnog Parlamenta u dnevni red uvrsti tačka u okviru koje bi se raspravljalo o stepenu kršenja građanskih i ljudskih prava. Takođe, g. Ajanović je upozorio na potrebu upoznavanja javnosti sa radom federalnih komisija za zaštitu ljudskih prava i sa načinom kako da se građani obrate ovim komisijama u cilju zaštite.

Predsjednik Bosanske stranke je naglasio i važnost usvajanja zakona koji ombudsmenima omogućava veća ovlaštenja u zaštiti prava građana, ali je naznačio i potrebu veće saradnje medija i opozicionih stranaka kako bi se poimeničnim prozivanjem kršitelja ljudskih prava pomoglo i ombudsmenima i građanima.

Ovakvim mjerama smanjio bi se stepen kršenja građanskih i ljudskih prava u BiH, čija je stopa, prema mjerilima Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava – jedna od najvećih u svijetu.

 

 


You may also like...