3. juni 1999.

u povodu nastavljanja terora administracije Opštine Tuzla nad boračkim porodicama Zakonom o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima (“Službene novine FBiH” 11/98) članom 13. regulisano je da nosilac prava vlasništva na stambenom objektu – na teritoriji jedne opštine ne može biti i nosilac stanarskog prava na stanu u društvenoj svojini

Sudskom praksom Vrhovnog suda BiH utvrđeno je da čak i nezakonito useljena lica stiču svojstvo nosioca stanarskog prava protekom rokova određenih članom 30. Zakona o stambenim odnosima, te da je nakon isteka tri godine od dana useljenja – jedino sud nadležan da donese odluku o deložaciji.

Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima član 3., privremenom korisniku čije stambene potrebe nisu riješene na drugi način, organ uprave na čijoj je teritoriji imao prebivalište dužan je u roku koji je određen aktom za njegovo iseljenje osigurati smještaj u skladu sa Zakonom. Shodno članu 7. rok za iseljenje može biti produžen do godinu dana, ukoliko nadležni organ uprave ne obezbjedi adekvatan zamjenski smještaj, a u svakom pojedinačnom slučaju moraju biti ispunjeni standardi Evropske konvencije o ljudskim pravima i njeni protokoli.

Odredbama Zakona o upravnom postupku svako od učesnika u postupku ima pravo da iznosi činjenice i predlaže provođenje dokaza koji će potvrditi istinitost iznesenih činjenica.

Međutim i pored navedenih zakona, te činjenice da je u slučaju nezakonite deložacije boračke porodice Spahić – bivši korisnik stana Božo Mandić dvostruki korisnik stambenog prostora, odnosno posjeduje i nekretnine: zemljište površine 3141 kvadratni metar i dvospratnu kuću na području Opštine Tuzla, i dokumenata Službe za geodetske i imovinsko–pravne poslove Opštine Tuzla i Mjesne zajednice Gornja Lipnica, shodno kojima se porodica Spahić ne vodi kao posjednik nekretnina: zemljišta i kuće – još uvijek im nije vraćen stanarski status, odnosno obezbjeđen zakonom obavezni zamjenski smještaj.

S obzirom na dokaze da je administracija načelnika Tuzle Selima Bešlagića obmanula javnost, i iz jasnih pobuda i interesa, zloupotrebom službenog položaja     – brutalno prekršila navedene federalne zakone i dovela do ruba propasti jednu boračku porodicu, kao i druge o čijoj sličnoj sudbini javnost ništa ne zna – Bosanska stranka poziva nadležne organe Federacije BiH i Tuzlanskog kantona da se hitno vrati stanarski status porodici Spahić, te da se zaustavi teror nad boračkim porodicama, i sankcioniše protuzakonito ponašanje i zloupotreba službenog položaja od strane moćnika Opštine Tuzla.

You may also like...