19. novembar 1999.

u povodu krivične prijave koju je Bosanka stranka podnijela Federalnom tužilaštvu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli – Dijane Milić, radi počinjenog krivičnog djela iz člana 365. Krivičnog zakona Federacije BiH

Nastojanja predsjednika Bosanske stranke i federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića u razotkrivanju korupcije u redovima aktuelne vlasti i tzv. opozicije, naišla su na otpore u vidu pokušaja pojedinih političara da u sprezi sa privatizovanim dijelom sudstva spriječe poslanika Ajanovića u njegovom obavljanju poslaničke dužnosti. Sudija Opštinskog suda u Tuzli Dijana Milić, vodeći nezakonit proces protiv Ajanovića, stavila se otvoreno na stranu privatnog tužitelja Refika Ahmedinovića – te je djelujući sa pozicija suprotnih Ustavu i Krivičnom zakonu FBiH, direktno potvrdila Ajanovićeve navode o razmjerama korupcije u vlasti Opštine Tuzla. Sudija Milić je drastično prekršila Zakon pokazujući da je osoba podložna uticaju političkih centara moći, i kao takva nepodobna za obavljanje sudijske funkcije. Obzirom da je privatizovala funkciju sudije, a Kantonalno i Opštinsko tužilaštvo, iako upoznati sa ovim slučajem, nisu poduzeli ništa da sankcionišu kršenje zakona – Bosanska stranka je protiv sudije Milić, 18.11. tekuće godine, Federalnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu, radi počinjenog krivičnog djela iz člana 365. Krivičnog zakona Federacije BiH. Krivična prijava se bazira na sljedećim činjenicama, citiramo:

“Prijavljena Milić Dijana je u svojstvu sudije Općinskog suda u Tuzli dana 08.07.1999. godine izdala naredbu za prinudno dovođenje oštećenog Ajanović Mirnesa iako je znala (sud poznaje zakon) i prethodno obavještena da je Ajanović Mirnes zastupnik u Federalnom parlamentu a što je vidljivo iz podnesaka upućenih tom sudu 26.06. i 02.07.1999. godine u prilogu kopija podnesaka, kopija obavještenja i kopija Poslaničke legitimacije. Prijavljena Milić Dijana je dakle znala da ne može otvoriti pretres niti izdati naredbu dok nadležni parlament ne dozvoli vođenje krivičnog postupka za Ajanović Mirnesa. Prijavljena je znala da ovu dozvolu za vođenje postupka protiv Ajanović Mirnesa mora pribaviti privatni tužitelj, u konkretnom postupku Ahmedinović Refik. Dakle, prijavljena je vjerovatno svjesno, pod uticajem otuđenih centara moći i organa vlasti kojima nije u interesu jačanje opozicionih predstavnika u Parlamentu zloupotrijebila svoju sudijsku funkciju i počinila krivično djelo iz člana 365. Krivičnog zakona Federacije BiH. Pored kršenja zakona izdavanjem naredbe koje je prijavljena počinila, ista produžava krivično djelo iz člana 365. i nakon zvaničnog odgovora na upit Federalnog ministarstva pravde broj 01-384/99 od 10.09.1999. iz kojeg je vidljivo da nisu ispunjeni zakonski uvjeti, ustavne i zakonske pretpostavke za izdavanje naloga za prinudno dovođenje Ajanović Mirnesa niti za vođenje krivičnog postupka što je prijavljenoj Milić Dijani bilo i prije jasno. Prijavljena Milić Dijana ponovo krši zakon te koristi instituciju Općinskog suda u Tuzli i dana 14.09.1999. godine lažno izvješćava Predstavnički dom Parlamenta Federacije da su prema zastupniku Ajanoviću ispunjeni uslovi iz člana 295. stav 1. ZKP Federacije BiH te se sada kao sudija stavlja u službu privatnog tužitelja Refika Ahmedinovića a što je vidljivo iz odluke Mandatsko imunitetske komisije od 05.09.1999. godine kada je ista raspravljala o zahtjevu privatnog tužitelja a ne Milić Dijane. Dakle, očito je vidljivo da je prijavljena kao sudija imala namjeru da krši zakon u cilju zaplašivanja rada zastupnika opozicionih stranaka te od Vas zahtijevam da provodeći ustavnost i zakonitost protiv prijavljene podignete optužnicu i da zahtijevate da je sud kazni i osudi po zakonu.”

 

 

You may also like...