15. februar 2000.

u povodu prezentacije Izbornog programa Bosanske stranke za opštinske organe vlasti

Bosanska stranka ima vrlo jasan, profiliran i konkretan program koji će provoditi svi kandidati BOSS-a i sa kojim stranka izlazi na predstojeće Izbore za opštinske organe vlasti. Program će građanima BiH biti prezentiran i putem letka.

I POVRATAK

1. PODSTICANJE POVRATKA – Djelovanje BOSS – Bosanske stranke je kontinuirana borba za socijalna i ekonomska prava građana BiH, kao i za politička rješenja koja će stvarati trajnu društveno-političku i ekonomsku stabilnos t. Multinacionalna platforma BOSS-a je zasnovana na borbi za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda i prava na izbor mjesta življenja. BOSS je jedina stranka koja insistira na hapšenju svih ratnih zločinaca, čime garantuje siguran povratak i jednakopravnost svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku i svaku drugu pripadnost.

2. KLIMA POVJERENJA – Dosadašnje aktivnosti BOSS-a zasnovane su na izgradnji međunacionalne i međukonfesionalne tolerancije, što kod građana stvara povjerenje da su sigurni živjeti u pravnoj i imovinskoj sigurnosti na području gdje vlast ima BOSS.

3. STAMBENA PROBLEMATIKA – U duhu BOSS socijalizma, sanacija uništenih i izgradnja novih stambenih jedinica velikim dijelom će se realizovati angažovanjem stanovništva na javnim radovima i minimalnim naknadama za izdavanje građevinskih i urbanističkih dozvola. Preostali dio će se finansirati iz budžeta.

II EKONOMIJA

1. POREZNA POLITIKA – U skladu sa Programom ekonomskih i socijalnih reformi koje je BOSS uputio u parlamentarnu proceduru, biće smanjeni svi porezi i administrativne takse, te birokratski aparat.

2. ZAPOŠLJAVANJE – Program BOSS-a zasniva se na smanjenju stope nezaposlenosti stvaranjem ekonomskih pretpostavki za pokretanje privrede – smanjenjem doprinosa na plate, ukidanjem poslovnih poreza, carina za uvoz repromaterijala i sl.

III OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO

1. OBRAZOVANJE – BOSS je inicirao reformu osnovnog i srednjeg obrazovanja u skladu sa zapadnim standardima, koji će biti primjereni učeničkom uzrastu i imati objektivan pristup u vaspitno-odgojnom procesu.

2. ZDRAVSTVO – BOSS u skladu sa svojim socijalističkim – humanističkim opredjeljenjem, decidno je za besplatnu zdravstvenu zaštitu na svim nivoima. BOSS nije za privatizaciju zdravstvenih ustanova koje su gradili građani, ali neće osporavati postojanje novoizgrađenih privatnih klinika. BOSS će uvesti kontrolu kvaliteta usluge koju zdravstveni radnici pružaju pacijentima.

IV DRUŠTVENE GRUPE

1. SOCIJALNO UGROŽENI – Penzioneri, invalidi i demobilisani borci – pored besplatne zdravstvene zaštite i benificiranog plaćanja komunalnih usluga, imaće obezbjeđena sva prava koje im društvo duguje.

2. MLADI – BOSS je jedina stranka koja nema stranački podmladak jer mladi moraju biti potpuno ravnopravni u društveno-političkom životu. BOSS će odgovoriti na potrebe mladih kroz uvođenje kulturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja. Ekonomskim programom BOSS-a poboljšaće se zapošljavanje mladih.

3. NEVLADINE ORGANIZACIJE – BOSS ostvaruje i planira kontinuiranu saradnju sa svim nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

4. RELIGIJA – Sve religije svijeta svoj humanistički nukleus imaju u dobročinstvu. Jedina politička opcija koja svoj nukleus gradi na dobroti jeste – socijalizam. Tamo gdje se spajaju socijalizam i vjera – most je za budućnost svakog naroda. Zakonom o vjerskim zajednicama koji je BOSS uputio u parlamentarnu proceduru, predviđena su jednaka prava i obaveze za sve vjerske zajednice – što daje dovoljan osnov za njihovu koegzistenciju.

V KULTURA

BOSS će dati doprinos razvoju kulture tako što će reafirmisati ingerencije opštine nad svim gradskim institucijama kulture, kao što su pozorišta, biblioteke, galerije, kino dvorane itd. S druge strane BOSS će reafirmisati amatersko kulturno-umjetničko stvaralaštvo, što podrazumijeva rehabilitaciju kulturnih simbola bh. identiteta.

VI SPORT

BOSS će sprečavanjem prisutne zloupotrebe sportskih terena u nenamjenske svrhe, popularizacijom sporta i izgradnjom novih sportskih terena, unaprijediti razvoj sporta.

VII UPRAVA

BOSS predviđa sudjelovanje građana u planiranju budžeta, putem javnih tribina, što će doprinijeti potpunoj transparentnosti utroška sredstava.

VIII OPŠTINSKA INFRASTRUKTURA

1. KOMUNALNE USLUGE – BOSS planira ustroj komunalnih preduzeća prema stvarnim potrebama opštine, što podrazumijeva upošljavanje potrebnog broja radnika i nabavku ili iznajmljivanje za rad svih potrebnih tehničkih sredstava. To će obezbijediti redovan odvoz smeća, adekvatnu kontrolu kvaliteta vode gradskog vodovoda i rad komunalnih službi u svim uslovima.

2. PUTEVI – BOSS posebnu pažnju posvećuje poboljšanju cestovne infrastrukture, te omogućavanju bolje povezanosti centra opštine sa rubnim područjima.

3. JAVNI PREVOZ – Uvođenjem punog broja potrebnih vozila za prevoz putnika, omogućavanjem privatnim prevoznicima da učestvuju u javnom prevozu, smanjiće se cijena karte u gradskom i prigradskom saobraćaju.

4. JAVNI PROSTOR ZA INVALIDNA LICA – BOSS ima stručno urađene planove za prilagođavanje javnih zgrada i prostora za potrebe invalidnih lica.

IX ČOVJEKOVA OKOLINA

1. ZAŠTITA OKOLINE – BOSS će pojačati aktivnosti komunalne inspekcije kako bi se unaprijedila zaštita čovjekove okoline. Kazne za pravna i fizička lica koja budu narušavala propise o zaštiti čovjekove okoline biće drastično povećane.

2. ZAŠTITA ZELENIH POVRŠINA – BOSS će iz opštinskog proračuna nagrađivati najbolje uređene zelene površine u državnom i privatnom sektoru.

X VLAST

Osnovni zadatak BOSS-a je – koncept vlasti koja neće biti ništa više osim servis za potrebe građana.

 

Koliko je potrebno vode da protekne Bosnom da ljudi shvate da imaju moć da svojim glasom biraju vlast koja će se brinuti o njima!?

You may also like...