21. juli 2000.

u povodu zahtjeva Bosanske stranke Visokom predstavniku za transparentnost finansijskih transakcija i objavljivanje imovinskih kartona međunarodnih zvaničnika u BiH

Bosanska stranka zahtijeva od Visokog predstavnika u BiH g. Volfganga Petriča,       kao koordinatora civilnih organizacija i agencija u BiH – da u okviru antikorupcione strategije oformi komisiju sastavljenu od međunarodnih i domaćih članova koja bi javnosti prezentirala dosadašnje finansijske transakcije, imovinsko stanje i lična primanja međunarodnih zvaničnika u BiH.

Navedene mjere su neophodne u cilju borbe protiv kriminala i korupcije – jer obezbjeđuju potpunu transparentnost i efikasnost utroška doniranih sredstava u BiH,     u skladu sa odlukama Vijeća za implementaciju mira, i stavovima Predsjednika i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija i ostalih međunarodnih zvaničnika.

Bosanska stranka smatra da je u kritičkom sagledavanju dosadašnjeg rada domaćih i međunarodnih zvaničnika, u uslovima apsolutne bh. korumpiranosti, potrebno uspostavljanje obaveze svih osoba koje vrše javne funkcije – da prikažu imovinu koja im pripada prilikom dolaska na službu, kao i sve promjene u toku vršenja javne službe. Imovinske kartone međunarodnih zvaničnika potrebno je javno prezentirati putem Interneta na web stranicama OHR-a.

Međunarodna zajednica je u Bosnu i Hercegovinu investirala oko pet milijardi dolara, i da su ta sredstva transparentno, pravilno i efikasno upotrijebljena – država ne bi bila u ekonomskoj i socijalnoj krizi. Bosanskohercegovačka korupcija je odavno izašla iz okvira domaćih granica, obzirom da se katastrofalne razmjere korupcije nisu mogle dogoditi bez saradnje domaćih zvaničnika i pojedinaca iz međunarodne zajednice.

Bosanska stranka zahtijeva da se uvede transparentnost i efikasnost svih finansijskih transakcija u kojima učestvuju ili su učestvovali međunarodni i domaći zvaničnici, posebno uzevši u obzir aktuelnu privatizaciju, jer je poznato da se pojedini međunarodni zvaničnici bave privatnim biznisom u BiH, i da veliki broj bh. građana radi na crno u međunarodnim organizacijama.

You may also like...