27.04.2002. – u povodu zahtjeva F Ministarstvu za rudarstvo, industriju i energetiku

PRESS KONFERENCIJA

 

u povodu zahtjeva F Ministarstvu za rudarstvo, industriju i energetiku za hitno obustavljanje radova na ležištu ukrasnog kamena “Orlova klisura” Tinja.

 

Rješenjem o odobrenju istražnih radova br. 04-312-1058/97 od 14.04.1997. godine, Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Univerzitet u Tuzli (RGF) je izvršio istraživanja i uradio “Elaborat o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi građevinskog i arhitektonskog (ukrasnog) kamena krečnjaka na ležištu “Orlova klisura” Tinja – Potpeć”. Njime je utvrđeno da se radi o “vrlo kvalitetnom krečnjaku, djelimično mermerisanom, stabilne politure, te se može upotrebljavati kao arhitektonski (ukrasni) kamen visokovrijednih poliranih ukrasnih ploča, te za izradu raznih vrsta teraca i kamena za fasade.

Stjenski masiv, sa nalazištem tako kvalitetne industrijske mineralne sirovine (Uredba sa zakonskom snagom o rudarstvu član. 5, tačka 8) morao je biti zaštićen od svih vrsta potresanja (miniranjem ili potkopavanjem) do izdavanja odobrenja za eksploataciju (izdato tek 08.03.2002. godine, dakle nakon 5 godina) firmi koja je i finansirala istraživanja (DOO “Orlova klisura” – inženjering Tinja). Dakle, Elaboratom je jasno utvrđeno da se radi o visokokvalitetnom kamenu koji na svjetskom tržištu ima cijenu po 1 m3 od cca 1000 $, te je ekonomski neopravdano koristiti ga kao tehnički građevinski kamen čija je cijena neusporedivo manja (cca 15 KM/m3).

Umjesto da se zaštiti takvo blago i omogući adekvatnu i ekonomski opravdanu eksploataciju paralelno sa postupkom za izdavanje Odobrenja za eksploataciju firmi koja je dobila i potvrdu o rudnim rezervama (kvalitetu i količinama), dopušta se firmi DOO “Jata” Srebrenik da (uz asistenciju policije) 12.04.2002. godine izvrši miniranje tog masiva, upotrebom oko 3 tone eksploziva, i tako uništi svaka šansa za eksploataciju mermerisanog krečnjaka u blokovima. Tako su prekršene odredbe Zakona o geologiji (Sl. list R BiH 3/93, član 35-40,kao i 41-43) i Zakona o rudarstvu (Sl. list R BiH 24/93, član 8., 22, 31-36 i 61.).

Stiče se utisak da se zbog zarade novca na brzinu, dozvolilo uništenje vrlo kvalitetnog i ekonomski isplativog ležišta gdje je eksploatacija mogla trajati više od 40 godina.

Federalno Ministarstvo i federalne rudarske i geološke inspekcije, moraju preduzeti aktivnosti na otkrivanju počinioca ovako bahatog i nestručnog odnosa prema rudnom blagu BiH, te otkriti ima li korupcije i uvezanosti između službenika federalnog Ministarstva i DOO “Jata” Srebrenik.

Zato zahtijevamo od Federalnog Ministarstva za rudarstvo, industriju i energetiku hitno preduzimanje aktivnosti na obustavljanju svih radova na pomenutom kamenolomu do rješenja problema, kao i otkrivanje krivaca za ovakav odnos prema rudnom blagu države BiH.

 

27. IV 2002.

 

 

You may also like...